Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Девня

28-ми Април е Международен ден на загиналите и пострадалите при трудови злополуки работници и служители, който традиционно се отбелязва от световната синдикална общност, по инициатива на МОТ подкрепена от Международната конфедерация на профсъюзите.

Всяка година на 28 април НФТ”Химия и индустрия” отбелязва Международния ден за безопасност и здраве при работа и в памет на загиналите при трудови злополуки. Тази година темата на кампанията на Мeждународната организация по труда е "Стресът на работното място: колективно предизвикателство”.

На този ден НФТ”Химия и индустрия” и синдикалните представители в предприятията обявят началото на десетдневната синдикалната акция "Отговорно към безопасността и здравето на работното място" за необходимостта от отговорно отношение към безопасността и здравето при работа, превенцията и политиката за безопасност и здраве на работното място като неотменна част от социалния диалог.

В интерес на истината в последните години се наблюдава една положителна тенденция по отношение спазването на правните норми и изисквания. Направени бяха и редица инвестиции, които вече споменахме в редица предприятия от сектора - "Солвей соди", "Софарма", "Рис рабър","Агрополихим" и т.н. Няма да бъде невярно, ако признаем, че става въпрос предимно за големи предприятия. 

Въпреки това факторите на работната среда си остават в сферата на повишеното въздействие и това се отнася, както за производствения шум и прах, така и за опасни химични агенти във въздуха на работната среда, което естествено води и до необходимостта от допълнителни профилактични и компенсаторни мерки и разходи.

Само през 2015 г. органите Главната инспекция по труда са извършили 721 проверки в 440 предприятия в браншовете на химическия сектор в т.ч. и преноса и доставката на природен газ, и ето червената лампа за нас като синдиката, едва 0,7% проведени с участието на синдикални представители и едва в 10% в присъствието на представители на работещите в кометите по условия на труд. Без коментар.

Позитивното което наблюдаваме са високия относителен дял на предприятията със спазени основни нормативни изисквания 90%, 98% с изготвена оценка на риска и изготвена програма за неговото минимизиране.

Положително също така е намаляващия относителен дял на работещите при неотговарящи на изискванията за безопасност и здраве от близа 25 % в предишни години до 21% през 2011-2012 г. до съответно 19 % през 2015 г. Това се отнася за предприятията, в които са правени регламентирани замервания.

Негативни в случая са замерванията на относителният дял на работещите при неотговарящи на хигиенните норми и изисквания, по различните фактори е както следва, на първо място химични агенти над граничните стойности – 18%, наднормени нива на шум – 17%, прах над граничните стойности - 13% и т.н.

Няма да спрем да твърдим, че работещите в химическите предприятия са подложени на емисии и влияние на различни фактори в много случаи комплексни, а само около 15 % от хората ползват намалено работно време, допълнителен отпуск или безплатна храна, а да не говорим за профилактично хранене.

Резултатите от извършените проверки показват, че някои работодатели подценяват нормативно определената роля на органите за безопасност и здраве при работа, което от своя страна влияе негативно върху тяхната дейност, а оттам и върху цялостната система за осигуряване на здраве и безопасност в предприятието.

И ето потвърждението за това отношение, че в 71% от проверените предприятия са определени длъжностни лица по безопасност и здраве при работа по съвместителство, които имат и много други производствени задължения.

Това прави невъзможно тези лица да изпълняват нормативно определените задължения по здраве и безопасност при работа.

Отношението към безопасността и здравето при работа са традиционно отговорни фирмени политики в химическия сектор и това дава резултати в последната година, където се случват значително малък брой  трудови злополуки, представляващи 2.5% от общия брой на трудовите злополуки в страната, а тези с фатален край в годината, са 2 % от този показател за страната в каучук и пластмаси. 

По предложение на КНСБ, подкрепено от индустриалните федерации за повишаване на статута на представител по безопасност и здраве при работа, беше изменен и допълнен Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Целта бе въвеждането в ЗЗБУТ на норми, които да гарантират ефективно дейността на работническия представител и неговата защита при осъществяване на функциите му.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач