Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Гласът на работниците на кръгла маса на високо ниво за стратегията за устойчивост на химикалите.

На 5 май комисарите Синкевичиус и Бретон бяха домакини на първата среща на кръглата маса на високо равнище относно прилагането на стратегията за устойчивост на химикалите. Представители на промишлеността, неправителствени организации и научни институти проведоха първоначална дискусия за екологичното, социалното и икономическото измерение на индустриалния преход към безопасни и устойчиви химикали. IndustriAll Europe, представлявана от своя президент Майкъл Василиадис, е единственият член на синдикатите. През следващите години кръглата маса ще обсъжда планираните действия и изпълнението на стратегията, стратегически теми като концепцията „безопасно и устойчиво по дизайн“, конкурентоспособността и иновациите. Неговата роля е да съветва Комисията и да наблюдава напредъка.

Майкъл Василиадис, президент на industriAll Europe заяви:  „За прехода към новата парадигма на химикалите, както и за зеления преход като цяло, общественото приемане е ключово. Запазването и създаването на добри работни места е решаващ елемент. "

 

IndustriAll Europe ще настоява гласът на работниците да се чува в процеса, че качествената заетост, образование и обучение и регионалните особености ще получат необходимото внимание.

Европейската стратегия за устойчивост на химикалите, публикувана през есента на 2020 г., описва визията на Европейската комисия за производството и управлението на химикалите и ролята на химическата индустрия в бъдеще. В основата на стратегията е амбицията да се реагира по-бързо и ефективно на предизвикателствата, породени от опасните химикали, по същество да се ускори заместването на повечето вредни вещества.

IndustriAll Europe решително настоява да се обърне повече внимание на измерението на заетостта: Иновациите се постигат главно от иновативни хора в собствените изследователски отдели на компаниите, лабораториите, на производствените линии. Трябва да се обърне по-ясен фокус върху запазването на качествено образование и работни места в индустрията и върху разработването на адекватно съдържание в предметите на науката, технологиите, инженерството, математиката. Необходимо е преквалифициране и повишаване на квалификацията на работната сила, която участва в производството и употребата на химикалите.

За industriAll Европа е от изключителна важност възстановяването да засили и укрепи индустриалните вериги за създаване на стойност в Европа, поддържайки и създавайки стабилни и висококачествени работни места.

Нашите ключови изисквания за успех на стратегията за Европа са:

  • ясна и недвусмислена дефиниция и формулиране на критериите за „безопасност и устойчивст още във фазата на проектирането на химикалите“, „основни базисни вещества“ и „основни употреби“, която зачита и трите измерения на устойчивостта: екологична, икономическа и социална;
  • оценка на риска и ползата на продуктите;
  • признаване и укрепване ключовата роля на химическата (ите) индустрия (и) като фактор за екологични и цифрови трансформации;
  • признаване потенциала на индустрията като двигател за възстановяване и създаване на работни места;
  • развитие на производството на важни химикали и укрепване на европейските производствени обекти;
  • опростяване на процесите за оценка на веществата с крайна цел „едно вещество, едно оценяване“;
  • да се увеличи контрола на вноса, за да се гарантира, че отговаря на същите високи стандарти;
  • обхващаща оценка на въздействието на потенциалните ефекти на елементите на стратегията върху заетостта, върху хората, които изследват, произвеждат, обработват, управляват и т.н. и решения за възможни негативни въздействия дългосрочна стабилност и сигурност на планирането за индустрията.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач