Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

КНСБ и ЕКП с призив към институциите: Защитете правото на сдружаване и колективно договаряне!

Правото на сдружаване и колективно договаряне е сред основните човешки права. Въпреки че е признато от много европейски и международни правни актове, в Европа то е поставено пред все повече заплахи. Нещо повече – ситуацията през последната година се влошава и зачестяват случаите на нарушения, дискриминация и дори виктимизация.

Ето защо КНСБ, съвместно с Европейската конфедерация на профсъюзите, призовава европейските институции да предприемат решителни действия и да сложат край на практиките за антисиндикална дейност.

КНСБ и ЕКП се обръщат с призив към българското правителството и представителите ни в Европейския парламент. Една от най-важните конкретни крачки в тази посока е подготвяната Директива за адекватните минимални работни заплати в ЕС и насърчаването на колективното договаряне. Апелът ни е чрез нея да се забранят практиките за разрушаване на синдикатите, да се гарантират защита от преследване заради синдикално членство и достъпът на синдикатите до работните места.

Директивата губи своята тежест без силни синдикати. Доказано е, че най-добрият начин за осигуряване на справедливи заплати е чрез колективно договаряне  със синдикатите. Член 4 от предложената Директива задължава държавите-членки да се ангажират с „насърчаването на колективното договаряне при определяне на заплатите“.

Държавите членки  в ЕС трябва да работят със социалните партньори (синдикати и работодатели), за да насърчат „конструктивни, смислени и информирани“ преговори и да засилят секторните и междусекторните колективни договори. В страни, в които по-малко от 70% от работниците са обхванати от колективни трудови договори, правителствата ще трябва да осигурят нормативна рамка от благоприятни условия и да изготвят план за действие за насърчаване на колективното договаряне.

Това са важни стъпки, но предложената директива все още не изисква от  държавите членки да забраняват атаките на работодателите срещу правото на работниците да се организират и да предприемат колективни действия – ако е необходимо чрез стачки – без риск от репресии, уволнение, виктимизация или дискриминация.

Задължението на ЕС и неговите членки да осигурят пълно зачитане на правото на работниците да се организират и на колективно договаряне е ясно установено в Хартата на основните права на ЕС и в няколко конвенции на Международната организация на труда (МОТ).

КНСБ и ЕКП настояват определението за „колективно договаряне“ в директивата да се отнася само до преговори между работодатели и синдикати, а не до неопределени „работнически организации“. Работодателите трябва да бъдат възпрепятствани да се намесват във вътрешните работи на синдикатите и да плашат работниците, за да спрат присъединяването им към синдикатите.

КНСБ и ЕКП настояват и за промени в законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки: само компании, които зачитат правото на работниците на колективно договаряне и имат колективни трудови договори, да имат достъп до обществени поръчки, безвъзмездни средства и финансиране.

Свободата на асоцииране и на колективни действия са фундаментални човешки права и те трябва да бъдат защитавани, не само от синдикатите, но също от Европейския съюз и правителствата

Лука Визентини                                                                            Пламен Димитров,

Генерален секретар на ЕКП                                                   Президент на КНСБ

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач