Моят синдикат

Безопастност и здраве при работа

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

Трудова злополука  е всяко внезапно увреждане на здравето, по време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт.

Трудова е и злополуката, станала по време на обичайния път при отиване или връщане от работното място до основното място на живеене; мястото, където осигуреният работник обикновено се храни през работния ден; мястото за получаване на трудовото възнаграждение.

Не е налице трудова злополука, когато пострадалият умишлено е увредил здравето си.

Професионална болест е заболяване, което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или работния процес и което е включено в Списъка на професионалните болести, издаден от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

Правната уредба за трудовите злополуки и професионалните заболявания се съдържат в Кодекса за социално осигуряване (глава пета), Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки и Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.

Станалата трудова злополука се декларира от работодателя пред Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) в срок до 3 работни дни от узнаване на нейното настъпване.

За всяка трудова злополука се извършва разследване от Комисия под ръководството на ТП на НОИ и задължителното участие на представители на ИА „ГИТ“, на комитетите или групите по условия на труд и други компетентни органи.

Работодателят поддържа регистър на трудовите злополуки.

В ТП на НОИ се съставят досиета на злополуките и се води регистър.

Контролните органи на НОИ осъществяват контрола по спазване на нормативните изисквания за установяване, разследване и регистриране на трудовите злополуки се осъществява от.

Контролните органи на ИА „ГИТ“ осъществяват контрола по осигуряване на здравословните и безопасните условия на труд и предприетите мерки за предотвратяване и намаляване на трудовите злополуки.

  • Условията и редът за деклариране, установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки се уреждат с  Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки на основание чл. 57, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач