Моят синдикат

Безопастност и здраве при работа

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или да създаде специализирана служба за организиране и изпълнение на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, наречен "орган за безопасност и здраве при работа„ (чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд)

Основните задължения на органа за безопасност и здраве при работа:

 1. организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове;
 2. сътрудничи и подпомага службите по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите им;
 3. организира и участва в разработването на правилник за вътрешния трудов ред относно задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите;
 4. координира работата на длъжностните лица и на звената за управление на предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 5. организира разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите;
 6. организира и участва при подготовката и изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията за безопасност и здраве при работа на проекти и при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места;
 7. извършва проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената, включени в националната инфраструктура за оказване помощ на работодателя (служби по трудова медицина, измервателни лаборатории, центрове за обучение, лицензирани юридически и физически лица и др.), и при необходимост подготвят предложения за сключване на договори;
 8. изисква от съответните длъжностни лица създаване на организация на работата, при която работниците и служителите да могат да извършват възложената им работа, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве;
 9. изисква разработването и прилагането на оперативни планове за действия, насочени към осигуряване на безопасността в зони с високо ниво на професионален риск.
 10. организира изготвянето на аварийни планове в предприятието.
 11. координира действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве при съвместна работа на работници от различни предприятия;
 12. изисква въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита;
 13. организира и участва в разработването на фирмените документи, свързани с безопасността и здравето при работа;
 14. организира и участва при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите;
 15. консултира длъжностни лица, работници и служители по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд;
 16. организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм;
 17. подпомага осъществяването и участва в социалния диалог между партньорите в предприятието;
 18. организира и участва при провеждането на проучвания за мнението на работниците и служителите относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве;
 19. организира разпространението на информация и на мерки, свързани със здравето и безопасността на работниците и служителите;
 20. организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация;
 21. осъществява взаимодействието със службите за пожарна безопасност и защита на населението, гражданска защита, РЗИ и Дирекции „Инспекции по труда“.

Основните функции на органа за безопасност и здраве при работа са:

 1. организиране и координация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 2. консултиране и подпомагане на работодателя и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност;
 3. контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите;
 4. предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания и при неизпълнение на определените задължения.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач