Моят синдикат

Безопастност и здраве при работа

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

ОСИГУРЯВАНЕ
НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Фирмената политика по безопасност и здраве при работа е поетият и деклариран ангажимент от ръководството на предприятието за реализиране на глобални и конкретни цели в тази област. Тя трябва да бъде конкретно формулирана и на тази основа да бъде създаден механизъм за нейното управление, изпълнение и ефективно форми за мониторинг.

Анализът на изпълнението на фирмената политика дава отговор на причините за пропуските и недостатъците в работата и става основа за прилагането на ефективни мерки за защита на здравето и за безопасността на работещите, едновременно с постигане на определените бизнес цели на предприятието.

Задълженията и отговорността на ръководството определят облика на политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа като част от фирмената политика за управление на предприятието и включва:

 • интегриране на дейността по осигуряване на безопасност и здраве във всички дейности на фирмата;
 • поставяне, обявяване и постигане на високи цели за безопасност и здраве при работа в съответствие с изискванията на нормативните актове и принципа за превенция, съчетани с процес на по-нататъшно подобрение, отчитайки ефикасността на разходите;
 • осигуряване на адекватни ресурси за осъществяване на целите на политиката;
 • поставяне управлението на безопасността и здравето при работа като първостепенна отговорност на всички ръководители отгоре до долу;
 • осигуряване необходимо и достатъчно популяризиране на политиката, за да бъде разбрана, прилагана и поддържана на всички нива, чрез нагледни материали, обучение на персонала, личен пример;
 • изграждане на ефективна, съответстваща на спецификата и големината на предприятието система за управление на дейността по безопасност и здраве при работа като инструмент за осъществяване на политиката;
 • осигуряване активното участие на работещите;
 • периодичен мениджърски преглед на политиката и системата за управление на безопасността и здраве при работа с оглед по-нататъшно подобряване.

Оценката на всяко работно място в т.ч. още при проектирането, начините на избор на приоритетни действия и прилагане на мерки, на базата на превенция на риска, заслужават съществено внимание при разработването на фирмената политика за безопасност и здраве при работа.

Целите на политиката и тяхното приоритетно подреждане се основават на преценката за баланса между изискванията на нормативните актове, големината на риска и ресурсите, с които разполага предприятието. Те трябва да бъдат насочени към:

 • развитие на фирмената политика по безопасност и здраве при работа, процедурите и правилата за непрекъснато подобряване на безопасността и здравето при работа с тенденция към устойчиво намаляване на трудовите злополуки, професионалните болести, инцидентите, авариите и др.;
 • наблюдение на цялостната работа на предприятието по безопасността;
 • проверка на оценката на риска, обсъждане/оценяване на всички необходими допълнителни мерки за контрол и как това ще се отрази на прилаганите мерки и процедури;
 • преглед на инцидентите, включително препоръките и оздравителните мерки, за да се предотвратят нови такива;
 • повишаване на културата за превенция на професионалните рискове. Преглед и намиране на нови допълнителни форми за обучение по здраве и безопасност;
 • намаляване на загубите и разходите от аварии, трудови злополуки, професионални болести и др., свързани с труда заболявания с временна неработоспособност;
 • осигуряване на доставка на суровини и материали, отговарящи на изискванията за безопасност;
 • запазване на устойчива работоспособност на работниците, профилактика на умората и стреса при работа и увеличение на производителността на труда;
 • повишаване престижа на професията и работата, привлекателността и удовлетвореността от труда в полза на работещите и обществото;
 • спазване изискванията за безопасност на произвежданата продукция и съдействие за повишаване безопасността на потребителя от продукта;
 • осигуряване безопасност на лицата, посещаващи предприятието;
 • осигуряване безопасност на населението в зоната от възможни вредни въздействия на производството;
 • осигуряване безопасността на съседни предприятия от възможни аварийни ситуации;

Огласяването на фирмената политика, запознаването и възприемането й от целия персонал са важен момент за ефективно управление на безопасността и здравето при работа. На тази основа се постига нужната мотивираност на персонала и се изработват механизмите за осъществяването й. Общоприета практика става огласяването й под формата на „Декларация за фирмената политика по безопасността и здравето при работа“.

Системата за управление на дейността по безопасност и здраве при работа може да се определи като стратегически документ, тъй като с нея се определя мястото и ролята на политиката по БЗР сред другите политики в предприятието. Ето защо тя се разработва от висшето ръководство и следва да бъде неразделна част от общата система за управление на предприятието. В тази насока са и указанията и препоръките на МОТ – всяко предприятие, независимо от своя размер и вида на производствената дейност, трябва да създаде своя собствена система за управление на дейностите по безопасност и здраве.

Организационната структура на дейността по безопасни и здравословни условия на труд се базира на съществуващата управленска система в предприятието, като се допълва от някои специфични органи, съгласно изискванията на ЗЗБУТ. Тя осигурява конкретното участие на ръководството и неговите отговорности за изпълнението на политиката по безопасност и здраве.Следователно организационната структура е неразделна част от общата организационна структура на предприятието.

За осигуряването на по-висока ефективност на управлението на предприятието и осигуряването на ЗБУТ, организационно-управленската структура трябва да отговаря на следните основни изисквания:

 • осигуряване на управлението на предприятието и ЗБУТ като система от взаимосвързани дейности;
 • обхващане в едно структурно звено на функционално свързани дейности и процеси;
 • избягване на дублирането в дейността на звената и информационните потоци;
 • осигуряване на условия за взаимодействие между отделните структурни звена за формиране на общи работни групи по ЗБУТ;
 • издигане ролята и отговорността на отделното структурно звено;
 • осигуряване на висока степен на ангажираност на всеки ръководител, работник или служител в процесите на управление на БЗУТ;
 • работа в екип и взаимозаменяемост;
 • определяне и изпълнение на отговорностите на всеки работещ чрез мотивация, оценка, възнаграждение н др.

Работодателят има най-голямата отговорност за безопасността и здравето при работа и той определя фирмената политика за безопасност на труда и публично подкрепя всички, които работят за нейното изпълнение. Съвместно с административното ръководство, той осигурява и назначава компетентни работници и служители на всички нива, които да отговарят, съветват и консултират по всички въпроси, касаещи БЗР. Той осигурява оценката на риска да бъде цялостна и с необходимото качество, системите за защита – в изправност за действие, оборудването за извънредни ситуации – в наличност и на определените за целта места, и др. Той организира и контролира годишния отчет на изпълнението на фирмената политика за БЗР.

Особена роля за изпълнението на законовите задължения по БЗУТ имат специалистите от звената по БЗР, Службите по трудова медицина, Комитетите по условия на труд, както и всички работещи.

Правото на участие на работещите в обсъждането и приемането на всички мерки, които се отнасят до подобряването на безопасността и здравето при работа е основно право, регламентирано със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Двустранният социален диалог на ниво-предприятие в областта на осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд, който се осъществява основно чрез комитетите по условия на труд, може да се развива успешно и чрез колективното трудово договаряне за по-висока ефективност на мерките, ангажираност и отговорност на страните - работодател и синдикални представители.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач