Моят синдикат

Безопастност и здраве при работа

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки права, прокламирани във Всеобщата декларация за правата на човека, приета от Общото събрание на ООН с резолюция от 10 декември 1948 г., според която:

"Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство."

"Всеки човек има право на труд, на свободен избор на работа, на справедливи и благоприятни усло­вия на труда, както и на закрила при безработица".

Безопасността и здравето при работа е един от основните акценти в социалната политика на Република България.

Здравословните и безопасните условия на труд създават необходимите предпоставки за ефективната реализация на работната сила и успешното постигане на производствените и икономически цели на предприятието.

За това политиката на всяко ръководство трябва да бъде ориентирана към непрекъснато подобряване на организацията за управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и да бъде неразделна част от контрола за намаляване на разходите и повишаване ефективността на работата.

Създаването на добри условия на труд и оптимална безопасност трябва да бъдат една от първостепенните грижи на ръководството на предприятието, тъй като безопасността и здравето са основен аспект от неговите отговорности.

Национална програма за развитие на България 2020 включва осем приоритета:

1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила;
2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;
3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал;
4. Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси;
5. Подкрепа за развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна иновативна инфраструктура, стимулиране на иновативната активност и научните изследвания;
6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса;
7. Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост;
8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.
Първия приоритет съдържа редица мерки относно безопасните и здравословни условия на труд.

  • „Подобряване на качествените характеристики на работната сила, доброто физическо състояние на работната сила, осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд в предприятията и ефективното управление на човешките ресурси.
  • Повишаване информираността на заетите за рисковете на работното място;
  • Подкрепа на мерките за превенция на професионалните рискове;
  • Развитие на националната политика за безопасна и здравословна работна среда;
  • Разработване на интегрирани системи за управление и контрол на рисковете за здраве и безопасност на работното място.

Законът за здравословни и безопасни условия на труд определя основните права, задължения и отговорности на  всички участници в трудовия процес: държавата; работодателите; работещите; лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие; както и на други организации и юридически лица.

Изградена е система от норми, конкретни изисквания и задължения за осигуряване на безопасност и здраве при работа, която създава реална основа за реализиране на принципите на единния европейски пазар.

Регламентирани са минималните изисквания, които работодателите трябва да изпълняват за осигуряване на безопасността и здравето на своите работници и служители.

Задължително е осигуряването на медицинско наблюдение на работниците и служителите, както и предоставянето на необходимата информация и подходящо обучение, съобразени с характера на извършваната работа и квалификацията на работещите.

Националната политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се формира и осъществява на основата на тристранно сътрудничество на национално, секторно и регионално ниво.

В отраслите и браншовете на икономиката и административни области са създадени браншови и регионални съвети за тристранно сътрудничество по безопасни и здравословни условия на труд.

В предприятията са създадени комитети и групи по условия на труд, посредством които се осъществява диалога между работодателя и работниците и служителите по въпросите на безопасността и здравето на работното място.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач