Моят синдикат

Колективно договаряне и основни права

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

ОСНОВНИ ПРАВА
ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВА


ОСНОВНИ ПРАВА

Социално-икономически права – обща характеристика и видове.

Социално-икономическите права създават възможност за задоволяване на материалните и духовните потребности на гражданите.
Те са съобразени с Всеобщата декларация за правата на човека и с Пакта за икономическите, социалните и културните права и са интегрирани в Конституцията на Република България

Чл. 47. (1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.
(2) Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която й осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.
(3) Децата, родени извън брака, имат равни права с родените в брака.
(4) Децата, останали без грижата на близките си, се намират под особената закрила на държавата и обществото.
(5) Условията и редът за ограничаване или отнемане на родителските права се определят със закон.

Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.
(2) Държавата създава условия за осъществяване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания.
(3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа.
(4) Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд.
(5) Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск при условия и по ред, определени със закон.

Чл. 49. (1) Работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване.
(2) Работодателите имат право да се сдружават за защита на своите стопански интереси.

Чл. 50. Работниците и служителите имат право на стачка за защита на своите колективни икономически и социални интереси. Това право се осъществява при условия и по ред, определени със закон.

Чл. 51. (1) Гражданите имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане.
(2) Лицата, останали временно без работа, се осигуряват социално при условия и по ред, определени със закон.
(3) Старите хора, които нямат близки и не могат да се издържат от своето имущество, както и лицата с физически и психически увреждания се намират под особена закрила на държавата и обществото.

Чл. 52. (1) Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.
(2) Здравеопазването на гражданите се финансира от държавния бюджет, от работодателите, от лични и колективни осигурителни вноски и от други източници при условия и по ред, определени със закон.
(3) Държавата закриля здравето на гражданите и насърчава развитието на спорта и туризма.
(4) Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки освен в предвидените от закона случаи.
(5) Държавата осъществява контрол върху всички здравни заведения, както и върху производството на лекарствени средства, биопрепарати и медицинска техника и върху търговията с тях.


ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВА

Какви са правата ми като европейски гражданин?

От 01.01.2007 г. България е пълноправен член на ЕС. В учредителните договори на ЕС се предвижда, че всеки гражданин на страна-членка на ЕС, е гражданин едновременно с това и на Съюза.Европейското гражданство не заменя, а допълва националното.

Сред допълнителните права, които ми се делегират от ЕС са:

 • правото на свободно придвижване и пребиваване в рамките на ЕС;
 • активно и пасивно избирателно право;
 • правото на дипломатическа/консулска защита извън границите на ЕС;
 • право на петиции и жалби;
 • право на участие в европейска гражданска инициатива;

Какво включва правото ми на свободно движение?
1. Като гражданин на страна-членка на ЕС ми се делегира правото да пътувам свободно в рамките на всички 28 държави членкисамо с паспорт или лична карта. Граничните власти нямат право да изискват от мен виза, нито мотив за пътуването ми. Единствено е възможно да поискат да декларирам, че имам достатъчно средства за почивката си. Ако съмпенсионер– доказателства за наличие на пълна здравна осигуровка и възможност да се издържам, без да се нуждая от допълнителна финансова подкрепа. В случай, че не работя и получавам обезщетение, то аз мога да го получавам и в друга държава-членка на ЕС, стига предварително да съм попълнил съответните формуляри в Агенцията по заетостта.
2. В рамките на Шенгенската зонаобикновено не се правят проверки на самоличността на вътрешните граници.
3. Имам право на престойдо 3 месецана територията на държава-членка само с представяне на документ за самоличност. В някои страни е възможно да поискат да докладвам присъствието си (това докладване не важи за Дания, Естония и Литва). Тук мога да проследя как се урежда въпросът за всяка отделна страна с оглед националното й законодателство. В случай че желая да остана на територията на дадена страна повече от разрешените ми 3 месеца, има три хипотези, на базата на които имам това право (работя или имам собствен бизнес в съответната страна; студент съм; имам достатъчно средства да издържам себе си и семейството си и имам пълна медицинска застраховка).
4. Като европейски гражданин мога да получа право на постоянно местожителство на територията на друга държава-членка след 5-годишно, непрекъснато (т.е. отсъствам от нея не повече от 6 месеца в рамките на една календарна година), постоянно и легално пребиваване в страната.
5. Имам право да кандидатствам за всяко работно място, обявено в рамките на ЕС, с изключение на някои длъжности, които са изрично упоменати – напр. в държавната администрация.Правото на ЕС забранява всякаква дискриминация с оглед на гражданството.
6. Имам право да работя и да се пенсионирам във всяка една държава от ЕС. Абсолютно задължително е с мен да се отнасят като гражданин на съответната държава, спрямо мен не трябва да има поставени никакви допълнителни изисквания.
7. По отношения на данъците, които дължа трябва да знам, че прекарвайки повече от 6 месеца годишно в друга страна от ЕС, най-вероятно ще бъда облаган за данък за доходите, които получавам. Ако имам постоянно жилище в България, ще остана данъчно задължен и тук. Къде и как ще се облагат доходите ми зависи от двустранните споразумения между България и дадената страна, касаещи данъчната политика.

Какви са политическите ми права като гражданин на ЕС?
1. Като европейски гражданин имам правото да избирам и да бъда избиран на общински избори в целия Съюз. Местните органи при определени хипотези могат да ограничат до известна степен това право.
2. Мога да избирам и да бъда избиран по време на избори за Европейски парламент в държавата-членка, в която пребивавам. Всяка държава сама избира формата на избор, но се следват определени от ЕС общи правила.

Какво означава дипломатическа и консулска защита на друга държава-членка?
1. Консулската и дипломатическа защита включва:

 • помощ в случаите на изгубен документ за самоличност или друг личен документ;
 • помощ в случай на арест или задържане;
 • помощ в случай, че стана жертва на насилие;
 • помощ в случай на сериозна злополука или заболяване;

2. В случай че България няма постоянна консулска служба или дипломатическа мисия на територията на държавата, в която пребивавам, ЕС ми дава правото да се ползвам от консулската/дипломатическа защита на останалите 26 страни от ЕС. Трябва да ми се помогне по начин, по който би се помогнало и на гражданите на представляваната страна.

Какво представлява право на подаване на петиция до Европейския парламент и жалба до европейския омбудсман?
1. Освен право на петиции и жалби, имам право да се обръщам към институциите и към консултативнитеоргани на Съюза на някой от официалните езици на ЕС. Имам правото и да получа отговор на същия език. ЕС има 23 официални и работни езика, един от който е българският.
2. Право на петиция (под формата на жалба или искане; от публичен или частен интерес) може да упражни всеки гражданин на ЕС, всяко лице, постоянно пребиваващо на територия на държава-членка, всяко дружество, организация или сдружение със седалище, намиращо се в ЕС. Петицията следва да е засегнала въпрос, попадащ в сферата на дейност на ЕС. Тук мога да попълня и внеса петиция до ЕП.
3. Ако горепосочените институции не ми помогнат да разреша адекватно проблема си, имам право и на жалба до Европейския омбудсман. Мога да подам и онлайн формуляр на този адрес.

Какво представлява европейскатагражданска инициатива?
Това право е делегирано на европейските граждани от април 2012 г. Това е инструмент, който дава възможността на гражданите активно да участват в политиките на ЕС.

Има 7 условия, които трябва да се изпълнят, за да може да се проведе европейска гражданска инициатива:

 • Трябва да е налице европейски проблем, който изисква европейско решение;
 • Проблемът трябва да е в компетенциите на ЕС;
 • Необходимо е участието на 1 милион души от поне 7 държави-членки на ЕС;
 • Комисията трябва да може да прави законодателни предложения в тази област;
 • Предложението да не е в разрез с изискванията на Регламента за европейската гражданска инициатива;
 • Предложението да е в съответствие с Хартата на основните права;
 • Подписите трябва да са удостоверени от компетентни органи във всяка държава-членка.

Комисията има три месеца, за да проучи инициативата и да вземе решение какви действия да предприеме.
В Хартата на основните права на ЕС имам регламентирани и други основни мои права.
източник. https://pravatami.bg

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач