Моят синдикат

Безопастност и здраве при работа

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464


ПОЛИТИКАТА НА НФТ”ХИМИЯ И ИНДУСТРИЯ”
ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Стратегия на НФТ”Химия и индустрия” по безопасност и здраве при работа представлява рамкова програма с набелязани цели:

 •  Отговорното място на синдикалните представители в Комитетите по условия на труд.
 •  Изграждането на система от превантивни мерки за намаляване на риска на работното място.
 •  Внедряването на системи за управление на безопасността и здравето при работа.
 •  Осъвременяването на съществуващите правилници за безопасна работа.
 •  Популяризирането и подкрепата на доброволната инициатива “Отговорност и грижа”.
 •  Изграждането на Комисия по безопасни и здравословни условия на труд.
 •  Активната дейност на Федерацията в работата на Отрасловия съвет по условия на труд в химическата промишленост;

С оглед на характерните особености, всяка фирма ще определи своите приоритети и стъпките, които ще предприеме в рамките на общата стратегия.
В националното законодателство има редица разпоредби, базирани на Международни конвенции, третиращи правото на безопасни и здравословни условия на труд. Основния закон за нас е Законът за здравословни и безопасни условия на труд, който промени цялостната философия на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Работникът има право на здравословни и безопасни условия на труд, а работодателят е длъжен да ги осигури.
Изпълнението на изискванията на ЗЗБУТ в дадено предприятие може да се осъществи само ако е създадена добра вътрешна система за организация и управление на безопасността и здравето при работа.
Комитетите по условия на труд са ядрото на тази система. КУТ трябва да е отлично подготвен с всички изменения на наредби и новости в нормативната уредба.Тук се проявява отговорното място на синдикалните представители и позицията на синдиката, който да отстоява своите права:

 •  да изискват от работодателя, да предприеме мерки за подобряване на условията на труд;
 •  да направят конкретно предложение за намаляване на опасностите на работното място;
 •  да участват в проверки, извършвани от конкретни органи;
 •  да вземат участие при оценката на риска на работното място.

Направете си сами тест: Използвали ли сте си правата по гореописаните точки? Участието само в две от тях, означава, че синдикатът не си е свършили работата.
Друга основна насока в политиката на НФТ”Химия и индустрия” е подкрепата в изграждането на стегната система от превантивни мерки на базата на оценка на риска на всяко работно място.
Да приемем, че оценката на риска в предприятието е извършена, означава, че сме наясно какви са най-опасните работни места и какви са предложенията за намаляване на риска.
Обсъждането точно на тези предложения е начин да достигнем до нещо по-добро и полезно за подобряване на условията на труд. Доказано е, че превантивните мерки за намаляване на риска са най-доброто решение.
Внедряване на системи за управление на безопасността и здравето при работа е доказаната добра практика в развитите европейски страни за гарантирано по-безопасна и здравословна работа.Осмисляне на ползата от по-добра безопасност и здраве при работа и отговорността на работодателите и работниците е важна стъпка, която за съжаление в много фирми все още не е осмислена.
Работодателите с активното участие на работещите и Комитетите по условия на труд трябва да разработят и внедрят своя, адаптирана към характера на производство система за управление на дейността за осигуряване на безопасността и здравето на работещите, като неразделна част от управлението на предприятието.
Включването на безопасността и здравето при работа в целите на фирмата, свързани с бизнеса и управлението, като производителност, качество и опазване на околната среда е важно условие за ефективното функциониране на системата и практическото подобряване на условията за БЗР. За тази цел е подходящ един гъвкав подход, съобразен с ръста и характера на дейността. По този начин ще се постигне:

 •  добро ниво на превенция;
 •  намаляване на риска от професионални злополуки и заболявания и на свързаните с тях разходи и трудозагуби;
 •  подобряване на фирмения имидж,чрез намаляване на професионалния риск;
 •  повишаване качеството на труда и конкурентно способността на фирмите;
 •  функционален социален диалог;

Преработване на съществуващите правилници по безопасност и здраве при работа в съответствие с европейското право и практика, с оглед да се осигури цялостно въвеждане на съвременната практика и изисквания в областта на безопасността и здравето при работа за определена икономическа дейност, както и покриването с изисквания на необхванатите в достатъчна степен области на трудовата дейност е важна задача, която стои на преден план. Необходима е готовност и желание за активна работа по осъществяване на реформата на правилниците по безопасност на труда.
Въпрос на престиж е предприятието да притежават “логото” на доброволната инициатива “Отговорност и грижа”. В редица развити европейски страни над 80% от предприятията от химическата промишленост са носители на тази инициатива.
В България досега само 15 фирми са спечелили тази емблема. Инициативата разглежда няколко основни показателя по въпросите за безопасност и здраве и опазване на околната среда, на които трябва да отговаря дадената фирма. Целта е да се работи съзнателно и целенасочено за подобряване на тези показатели.Най-важното е, че работодателите сами проявяват инициатива да участват.
В обхвата на дейността на Отрасловия съвет по условия на труд се включват въпросите и проблемите, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Това е най-краткия път за извеждане на отрасловите проблеми на национално равнище.
От особена важност, но не и на последно място поставяме проблема с организирането на семинари, обучения, акции по правила, норми и методи, осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд на работодатели, на длъжностни лица и на представители на работниците и служителите.

Сильный удар обрушился на правое плечо "Інвентаризація активів"зверя.

И это тоже "Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів"было слишком поздно.

Хотелось бы еще послушать "Інвентаризація та облік товарних втрат на підприємствах роздрібної торгівлі"о твоем путешествии, Порой у меня такое "Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку"ощущение, что мне все это приснилось, сказал Хью.

Там "Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку"возвышалась женщина со множеством грудей, и от "Інтелектуальна власність у господарський діяльності"ее фигуры исходил сверхъестественный свет.

Сквозь застилающее их марево он "Інформаційні системи бухгалтерського відділу ВАТ 'Сумбуд'"увидел, что его друг непристойно "Історія документознавства"покатывается со смеху.

Пока Сейджек наслаждался ее "Інформаційні системи бухгалтерського обліку"телом, Большая Бетси говорила низким голосом, тягучим, словно глина, "Історичний процес становлення бухгалтерської професії"и вязким, как свернувшаяся кровь.

Рука поднялась, чтобы прикрыть глаза, Сэндоу "Государство Страха" бросил свое тело назад, когда Малакар "московский индустриальный банк вклады" открыл огонь не по нему, но в "VIP-персона для грязных дел" потолок.

Марк смеялся, испуская звуки в виде пурпурных колец, и его оранжевый глаз сверкал, как прожектор.

Теперь "Наличные денежные расчеты" я понял, что произошло, но никак "Обязательный минимум нач. образования по чтению 25 уроков 1 кл" не мог собраться духом и включить фонарь, чтобы хорошенько все "Большая энц. русской рыбалки и охоты Сборник" разглядеть.

Он попытался отшвырнуть вспышку ногой, закричал, прикрыл глаза, "Тайный дневник 1937-1953 гг. Первое полное издание." упал и покатился по земле.

Каждый листок на его "Ораторское искусство уникальный курс" ветвях банкнота.

Я не понимаю всего, как они устроены во всех деталях, так что я "Личная безопасность в чрезвычайных ситуациях" хочу, чтобы вы "10 уроков пэчворка и квилта" начали сначала, с азов и объяснили мне все настолько, насколько сможете.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач