Актуално

София, съвместно заседание УС и ФКК

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРИОРИТЕТИ - 2019 г.

Цената на енергийните ресурси, в т.ч. на петрола, природния газ и ел.енергията се очертава като основно предизвикателство, което ще влияе на българската икономика през 2019 г. На преден план излизат борбата с нелегалната търговия с горива, колебанията на енергийната борса и бъдещото трасе на Турски поток, които утежняващи допълнително влиянието на ценовия фактор.

Допълнително утежняване на индустрията може да дойде и от изискванията за намаление на парниковите газове и търговията с емисии, които достигнаха рекордни нива.

Настоящата 2019 г. ще донесе нестабилност предвид предстоящите европейски избори и местните избори в края на годината.

Предизвикателство пред тази година, ще бъде очакваното влошаване на международната конюнктура и на общите прогнози за забавяне на растежа, в случай, че не се случи рецесия. Добрата новина все пак е, че държавата има добър фискален резерв, който осигурява някакво спокойствие.

Едновременно с това, в резултат на повишено потребление започна ускоряване на инфлацията, която достигна близо 3% след 2 години дефлация.

Дори в най-добрите години от последното десетилетие икономиката показа, че не може да расте с повече от 3.5%. Това е големият проблем в дългосрочен план - как да се използват хората и капитала, включително европейските фондове, за да расте икономиката по-бързо и по-ефективно.

Свидетели сме на задълбочени социални неравенства и достигане на 60% от българските граждани, които живеят в тежки материални лишения, при средното ниво за ЕС от 18%. Жизненото равнище на преобладаващата част от хората се установи на ниско равнище, дори и за хората на наемния труд.

И днес привличането на инвеститорите се стимулира от изчерпаната сладникава приказка за ниската цена на труда на българския работник и специалист, в която обаче вече никой не вярва.

Възраждането на индустрията без насърчаване на достъпа до финансиране и иновации оставят без покритие амбициите за силна база и ключов фактор на икономиката. Очерталият се недостиг от професионално квалифицирани кадри, не се оценява достатъчно, а той има вече демографски кризисни  измерения. Устойчив е процеса на оттегляне от пазара на труда на квалифицирани работници и специалисти и липсата на подготвени техни заместници.

Новите индустриални отношения продължават да са подвластни на неолибералните стратегии на бизнеса и ги противопоставя на усилията на синдиката да защитава трудовите, социалните и синдикалните права с механизмите на социалния диалог и колективното договаряне.

В много случаи работещите нямат достъп до реалните лица вземащи управленски решения, което е необходимото условие за провеждане на действителни колективни преговори. 

От организационна гледна точка, закъснелите реформи на синдикалния модел, липсата на воля за консолидация на структурите и ниската мотивация за влизане на млади хора в синдиката остават предизвикателство в навечерието на 30 годишнината ни.

ПРИОРИТЕТИ

Индустриална политика

Анализ на политиките в индустриалното развитие на сектора с реални последици върху заетостта и на инвестиционните проекти за справедлив енергиен преход, развитие на нови работни места и устойчива заетост заедно с повишаване на квалификацията.

Участие във форуми и съвместни действия, кампании, пресконференции и изработване на позиции и предложения с партньорите от индустриалния сектор.

Натиск спрямо сивата икономика и координацията между институциите на социалния диалог за последиците върху трудовата и социалната сигурност, безопасността и здравето на работното място и адекватни мерки срещу негативите от настъплението за гъвкава заетост, несигурната и либерализацията на трудовия пазар.

Участие във форуми и координирани съвместни действия, кампании, пресконференции и други инициативи с всички заинтересовани страни за ускоряване целия процес на прехода към светла икономика.

Анализ и оценка на въздействието на промените в трудовото и социалното законодателство в химическия сектор, участие в комитетите за изработване на становища и позиции за институциите на социалния диалог.

Социален диалог и колективно договаряне

Развитие на социалния диалог с браншовите социални партньори за индустриалната политика, политиките по безопасност и здраве на работното място, квалификацията на персонала и колективните преговори на нови предприятие и търсене на възможност за пренасяне колективните преговори в сектора на ниво бранш или икономическа дейност.

Определяне на общите принципи, механизми и параметрите за годишно договаряне на ръста на работните заплати и гъвкави схеми за увеличение на работните заплати и адекватна цена на наемния труд, за повишаване както на конкурентоспособността на бизнеса, така и на качеството и стойността на човешкия труд.

Укрепване и подпомагане на колективното договаряне на заплащането на труда в предприятията с параметрите на механизма за годишно договаряне на ръста на работните заплати и гъвкави схеми с възможности за увеличение на работните заплати. Участие в изработване на механизма на договаряне на МРЗ по икономически дейности и професионално-квалификационни групи.

Договаряне на браншови параметри на минималните осигурителни доходи за преодоляване на социалния дъмпинг и бизнес практиката за едностранни облаги за бизнеса и разширяване зоната на „сивата икономика”.

Включване в инициативата на ЕКП „Партньорство за колективно договаряне и възходяща конвергенция на заплатите” и пренасянето му на национално равнище.

Безопасност и здраве на работното място

Участие в представянето на резултатите от прилагането на системата за регистрация, оценка, разрешаване, ограничаване на химикалите и анализ на всички химични вещества, че тя е гаранция за безопасността на обществото и обществено здраве, както и за работниците, които работят с тези веществата.

Повишаване на ролята и поддържане на мрежата на комитетите и групите по условия на труд, с цел координиране на действията и обмен на „добри практики” за подобряване условията на труд и опазване на околната среда - провеждане на консултации и семинари.

Анализ на трудовия травматизъм и политика за превенция на здравето и безопасността и отбелязване на 28 април НФТ”Химия и индустрия” Международния ден в памет на загиналите при трудови злополуки и срещу въздействието на химическите вещества и продукти, риска и травматизма на работното място.

Оценка на въздействието и приложение на нормативната уредба за работа в специфични условия на труд и компенсаторните механизми за работа в среда под въздействието на химически агенти представляващи  потенциален риск.

Сътрудничеството с ИА „Главна инспекция по труда”, с цел подобряване на контрола и защита на трудовите и осигурителни права на работещите и осигуряването на безопасността и здравето при работа.

Организационно развитие

Видимост на НФТ”Химия и индустрия” чрез интернет, уеб сайт или социалните мрежи за популяризиране  синдиката сред работещите в предприятията, сред младите хора за традиционните синдикални цели и ценности с атрактивни средства за мотивация и привличане към обединението и ценностите на синдикалната идея.

Организиране и провеждане на синдикални обучения с вътрешен и външен ресурс според актуалните въпроси и проявения интерес на браншово или регионално равнище с разширяване на участието на синдикални представители и членове.

Предоставяне на навременна оперативна информация за дистанционни курсове за синдикално обучение и интегрирането им в обучителна платформа в електронния синдикат.

Актуализиране на съдържащата се в Е-синдикат информация по колективно  договаряне и спецификата в химическия сектор, преглед на състоянието, допълване  и усъвършенстване на системата от показатели.

Подпомагане организацията и провеждането на Общата спартакиада на индустриалните работници - Албена, 31.08-4.09.2019 г.

Организационно развитие на синдиката, успоредно и мобилизация на усилия и вътрешно организационен ресурс за прилагането на специфични политики и механизми за подпомагане изграждането на нови синдикални организации, възстановяване на прекратилите дейността си и привличане на младите и новите работници и служители и организиране на структури характерни и свързани с химическия индустриален сектор.

Укрепване на вътрешно организационните процеси на сътрудничество в рамките на КНСБ с участието в консултативните комитети за изработване на позиции, предложения и механизми за развитие на социалния диалог в индустриалните отношения.

Подпомагане на системите и кампаниите за предоставяне на различни типове социална закрила, услуги и преференции, с цел привличане на нови членове и повишаване на мотивацията.

Работа по проекти в рамките на КНСБ и в рамките на европейския двустранен синдикален диалог като реален изход и алтернатива на за развитие на синдиката и подпомагане на неговите основни функции и дейности.

Международно синдикално сътрудничество

Подкрепа в международното синдикално сътрудничество в международните организации и взаимодействие на двустранна основа и участие в европейския секторен социален диалог.

Международното сътрудничество подпомага и осмисля националните синдикати при създаване на по-тесни връзки в мултинационалните компании, активните действия на трансгранична солидарност и индустриални действия, участие в координирани международни кампании за организиране и набиране на нови членове в браншовете и вериги на производство.

Управителен съвет, София
22 февруари 2019 г.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още