25 юли 2017 г.

Върховният административен съд (ВАС) в 5-членен състав постанови като ОКОНЧАТЕЛНО решение № 9184 от 12.07.2017 г., с което отсъди, че договорената клауза "работници и служители нечленуващи в синдикални организации могат да се присъединят КТД в тримесечен срок от влизане в сила на договора чрез заплащане на присъединителна вноска" е законна и не представлява дискриминация.

С това решение ВАС уважи Касационната жалба на Независима синдикална федерация на енергетиците в България и Национална федерация на енергетиците към КНСБ и отмени решение № 300 от 01.09.2015 г. на Комисия за защита от дискриминация, според което цитираните алинеи на чл. 3 от БКТД, били дискриминационни към нечленуващите в синдикални организации, по признак „синдикална принадлежност”.

В решението на ВАС се казва още, че "с промяната на разпоредбата на чл.57, ал.2 от КТ от 2001 г. страните по КТД не договарят изобщо за всички работници и служители, а само за членовете на синдиката.

виж

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още